Cochleaimplantat är något som döva eller gravt hörselskadade kan operera in, så att de kan lindra sin hörselskada. Ett cochleaimplantat kan man säga är en form av hörapparat som opereras in i skallbenet. Denna apparat har elektroder som kopplas till hörselnerven i hjärnan. Det gör att hjärnan kan uppfatta ljud.

Ett cochleaimplantat består av en ljudprocessor, en radiosändare, elektroder och en mottagare. Utanför örat så sitter ljudprocessorn och radiosändaren, för att kunna ta emot ljud. Signalerna kan sedan skickas till mottagaren som sitter i skallbenet.

På denna mottagare så sitter elektroder. Dessa är kopplade till innerörat. Det är från innerörat…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store