CÁC LOẠI KẸP CHÌ NHỰA ĐANG ĐƯỢC TRIỆU VŨ CUNG CẤP TRÊN THỊ TRƯỜNG

Kẹp chì nhựa hay còn gọi là seal nhựa, khóa niêm phong nhựa, là một dạng sản phẩm được ứng dụng khá rộng rãi trong lĩnh vực vận tải, logistics hoặc nhập khẩu hàng thông qua đường biển, đóng vai trò là “người vệ sỹ thầm lặng” trên mỗi chuyến đi.

Được quyết định và ban hành bởi Tổng Cục Hải Quan vào ngày 29/12/2006 tại Hà Nội…

Nguồn bài viết: http://thietbitrieuvu.vn/cac-loai-kep-chi-nhua-dang-duoc-trieu-vu-cung-cap-tren-thi-truong/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.