Avans en haar digitale leeromgevingen: Op welke niveau’s kan de hogeschool zich onderscheiden?

Vak Persoonlijke ontwikkeling en ondernemendheid
Cohort jaar 2014/2015
Categorie essay strategie

Avans Hogeschool heeft haar digitale leeromgeving vrij hoog in het vaandel staan. Aan het begin van je carrière als Avans-student worden er een heleboel tools in je handen gedrukt. De insteek is om de student hiermee van een reeks gemakken te voorzien: hij kan spullen lenen, allerlei roosters bekijken, behaalde punten terugzien; de techniek staat voor niets. Er wordt veel gedaan, maar welke richting wil Avans precies in slaan en hoe bewust is Avans daar mee bezig? De vele verschillende digitale leeromgevingen barsten van de functies, maar die worden lang niet allemaal gebruikt. De samenhang is soms ook ver te zoeken.

De digitale leeromgeving voorzien zeker in ‘basisbehoeften’ die een student heeft, maar in dit artikel wil ik onderzoeken of de digitale leeromgeving ook toekomstbestendig is, en zo niet, wat er dan aan ontbreekt. Dat doe ik zowel vanuit verschillende oogpunten. Vanuit mijn eigen oogpunt: als student (Communicatie & Multimedia Design) aan Avans Hogeschool. Maar ook vanuit mijn oogpunt als lid van de — bij de opleiding horende — Opleidingscommissie. Ik zie mijzelf in deze als expert van de eigen gebruikservaring. Maar, bovenal heb ik dit artikel proberen te schrijven vanuit het oogpunt van een ontwerper.

Trends en vaardigheden van de 21ste eeuw

De vaardigheden van de 21ste eeuw liegen er niet om. In de 21ste eeuw draait het om samenwerken, het kunnen leggen van verbindingen (bruggen kunnen bouwen, figuurlijk) en het hebben van computervaardigheden. Door de digitale revolutie is iedereen met elkaar verbonden en kan iedereen met zijn of haar creativiteit in een korte tijd meer bereiken dan ooit tevoren. Voor het wereldwijde web wordt wel eens de metafoor gebruikt van menselijk brein — waarbij alle oplossingen (bruggen / verbindingen) die mensen op internetgebied verzinnen vergelijkbaar zijn met de verbindingen (medische term: synapsen) die je legt als je hersenen iets nieuws leren. Wie goed kan samenwerken en daar de computer goed bij weet in te zetten, bereikt de beste oplossingen.

Hoe kan Avans hier op inspelen?

Ik ga op twee vlakken een richting aangeven waar CMD/Avans rekening mee kan houden:

1. Samenwerken, zowel offline als online
2. Gamification van de studievoortgang

Verbeterpunt 1: Samenwerken, zowel offline als online

In het DNA van een CMD’er zit samenwerking verweven. Want een CMD’er is een generalist. Hij komt in teams terecht met mensen van verschillende disciplines. Des te beter de CMD’er kan samenwerken, des te dynamischer hij is. ‘Samenwerken’ heeft het volle bestaansrecht om in het rijtje van CMD-competenties te staan. Enerzijds is het logisch dat deze competentie generiek is en niet primair (zoals ‘Onderzoeken’, ‘Conceptualiseren’, enz wel zijn). Daar is door een heleboel mensen lang en breed over nagedacht. De opleiding zou aan samenwerking aandacht moeten besteden door dit vaker in het curriculum terug te laten komen.


If you wan’t to go fast, go alone. If you want to go far, go together
-Afrikaans gezegde

Verbeterpunten betreft samenwerking:

  1. Richt werkplekken gerichter in specifiek voor projectgroepen
    Tekenend op Avans is het gebrek aan stille werkplekken, evenals het gebrek aan whiteboards. Studenten klagen af en toe, maar eigenlijk niet genoeg. Het effectief communiceren in een groep, wat voor een whiteboard het best gaat, is een vak apart. Gelukkig wordt hier al flink aan gewerkt: In de geplande verbouwing van Xplora wordt rekening gehouden met de behoeftes van studenten, en tijdens dit blok is voor twee projectgroepen (die als proefkonijnen willen fungeren) het lokaal OAS06 omgetoverd tot afgebakende, stille werkplekken. To be continued, dus …

2. Laat Avans-studenten van verschillende studies vaker projecten met elkaar doen
De insteek is om CMD’ers op te leiden tot spin in het web, vaak deel uitmakend van een team met mensen van verschillende disciplines. Zij moeten oplossingen realiseren terwijl ze met meerdere partijen (stakeholders, eindgebruikers) en omstandigheden (marktanalyses, teamindeling) rekening weten te houden.

Als alumni CMD’ers zich in eenmaal in de multidisciplinaire werkomgeving begeven, komen de marktanalyse, de implementatiefase en de nazorgfase ineens om de hoek kijken. Om de CMD’er dan meer tot zijn recht te komen zou deze als student tijdens de studie al opdrachten gedaan moeten hebben met projectgroepen van andere studies (zoals ICT, ABC, CE). Een groep studenten van CMD, ICT en Commerciële Economie zouden prima een project kunnen doen, waarbij de CMD’er dit keer wel echt als spin in het web fungeert.

3. Zet projectmanagement hoger op de prioriteitenlijst — vooral bij CMD
Aansluitend op het vorige verbeterpunt, denk ik dat docenten en studenten van verschillende studies veel van elkaars processen en projectmanagement kunnen leren. Want een ICT’er heeft duidelijker beeld van de scope<>time<>cost: quality. Bij Technische Bedrijfskunde hebben ze juist

van bedrijfsprocessen en verandering meer kaas gegeten.

Natuurlijk is het gras altijd groener aan de andere kant. Maar ondanks dat de huidige derde- of vierdejaars CMD studenten gebombardeerd zijn met de ontwerpspiraal, kennen zij weinig technieken om het ontwerpproces efficiënt en effectief te laten verlopen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar laat ik mijzelf als voorbeeld nemen: Ik ben het gewend om, tegen de tijd dat we pas net op gang komen, groepsprojecten al te moeten afronden. Ik wil graag samen vaardigheden leren hanteren om de zaak meer onder controle te houden. Drie suggesties aan de opleiding:

1. De opleiding zou de briefing en debriefing, het Plan van Aanpak, de planning en de taakverdeling van projectgroepen serieuzer kunnen nemen.

2. De opleiding zou het definiëren van de ontwerpcriteria en het opstellen van ontwerpdocumenten (of style guides) meer in het ontwerpproces kunnen inbakken.

3. De opleiding zou vakken kunnen geven die technieken en handvaten geven om het ontwerpproces te tackelen. Hier wordt gelukkig al aan gewerkt (creatieve technieken in jaar 1).

In algemene zin zou je kunnen zeggen dat de ontwerpspiraal meer in detail uitgelegd en beter gehanteerd kan worden. Ook zouden werkwijzen zoals SCRUM of AGILE eerder geïntroduceerd kunnen worden.

4. Leer studenten tools uit de cloud gebruiken
Professionele ontwerpteams maken altijd gebruik van cloud diensten. Het is de standaard geworden. Het is gebruik ervan lijkt simpel, maar het aanbrengen van een duidelijke bestandsstructuur deze ook behouden is nog niet zomaar gedaan. Het is een vaardigheid die een CMD’er zeker moet bezitten om uiteindelijk tot afgeronde producten te komen.

Teamleden moeten namelijk op elkaars code of ontwerp kunnen itereren zonder deze te overschrijven. Het beste hanteren zij een vorm van versiebeheer. En om projecten uiteindelijk te compileren tot een product moeten alle assets compleet zijn en in de juiste mappen staan.

Door goed om te leren gaan met tools uit de cloud leren studenten belangrijke dingen die hier ten grondslag aan liggen. Zij leren: om gezamenlijk documenten opmaken en hier structuur in aan te brengen, om feedback op elkaar te geven en van elkaar te ontvangen en om gezamenlijk een planning te maken en prioriteiten te stellen.

Relevante tools: Google Drive, Dropbox, Github, Trello, Slack.

Verbeterpunt 2: Gamification van de studievoortgang

Rond 1999 werd voor het eerst de term Web 2.0 gebruikt, een trend waarbij gebruikers op internet met hun eigen identiteit(en) content konden gaan delen. Dit fundament is ondertussen over het hele internet gelegd. Nu is het tijd voor de game layer. Door gamification krijgen gebruikers inzicht in hun doen en laten en worden ze gestimuleerd hun doelen te bereiken. Een studie halen is in zekere zin al een spel: je kunt cum laude afstuderen. Maar dat is, geloof ik, onhaalbaar op CMD vanwege het brede curriculum. Studenten zouden baat hebben bij een overzichtelijke ‘Voortgang’ pagina van Osiris. Eentje waar de student kan heel concreet inzien wat voor progressie hij maakt, waar hij vandaan komt en waar hij heen moet. Competenties en basisvaardigheden (tekenen, Adobe tools, programmeren) zouden door het curriculum heen moeten kunnen worden verbeterd. Als studiepunten verzamelen net zo verslavend was als oogsten van gewassen in Farmville, dan zou de zesjescultuur als sneeuw voor de zon verdwijnen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.