Enes Kanter’e Evlatlıktan Red Mektubu

enes-kanter
Enes Kanter’in FETÖ ile bağlantısı olduğunun anlaşılmasının ardından Kanter ailesi, Enes Kanter’e karşı bir duruş sergilemişti ve Enes Kanter’in babası da evladını reddetmişti. Ancak buna rağmen görevinden ihraç edilenler arasına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Kanter de katıldı. İşte red mektubu da bu şekilde:
eneskantermestup880

View On WordPress

Originally published on Tumblr

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.