Flarum ແມ່ນຫຍັງ

Flarum ເປັນເວບກະທູ້ຄ້າຍຄື https://laozaa.com/ https://pantip.com/

https://stackoverflow.com/

ແຕ່ Flarum ເປັນ open-source ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະນຳມາຕິດຕັ້ງໄຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

Flarum ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນຢ່າງເປີດເຜີຍເທີງ GitHub.

ຕໍ່ໄປເຮົາມາຮຽນຮູ້ວິທີຕິດຕັ້ງນຳກັນໃນການຕິດຕັ້ງສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຄື: XAMPP , ຕິດຕັ້ງ Composer ແລະຕິດຕັ້ງ GIT

1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງວິທີການຕິດຕັ້ງ XAMPP ໄດ້:https://medium.com/@seevone/xampp-%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%99%E0%BA%AB%E0%BA%8D%E0%BA%B1%E0%BA%87-%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0-%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BA%95%E0%BA%B1%E0%BB%89%E0%BA%87–9138e7a7c341

2. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Composer ໄດ້ທີ່: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

3. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ GIT ໄດ້ທີ່: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git

# ເມື່ອທ່ານປະຕິບັດຕາມກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມຂັ້ນຕອນທຳອິດກັນເລີຍ

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ C:\xampp\htdocs ເມື່ອເຂົ້າມາໃນ folder htdocs ເຮົາກໍ່ເລີ່ມສ້າງ folder ໃໝ່ຂື້ນມາເພື່ອຈະເອົາມາເກັບ file ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໃນຂັນຕອນຕໍ່ໄປ ໃນນີ້ເຮົາຈະມາຕິດຕັ້ງ folderທີ່ມີຊື່ວ່າ >> flarum ດັງຮູບ

2. ເປີດ CMD ຂື້ນມາໂດຍກົດປຸ່ມ Start ແລ້ວພິມ cmd ແລ້ວກົດ enter ຫຼັງຈາກໄດ້ໜ້າ Command Prompt ຂື້ນມາເຮົາກໍ່ພີມຕາມນີ້ເລີຍ cd c:/xampp/htdocs/forum ແລ້ວກໍ່ກົດ enter

3. ພີມຄຳສັ່ງນີ້ composer create-project flarum/flarum . — stability=beta ເພື່ອເລີມການຕິຕັ້ງ ຫຼື ເຂົ້າໄປກ໋ອບປີ້ໄດ້ທີ່: http://flarum.org/docs/installation/ ຫຼັງຈາກກົດ enter ກໍ່ລໍຖ້າໃນການຕິດຕັ້ງ

4. ສ້າງ database ໃນນີເຮົາຈະສ້າງ database ມີຊື່ວ່າ flarum ໂດຍຈະສ້າງຜ່ານເສີເວີຈຳລອງທີ່ມີຊື່ວ່າ XAMPP ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່

5. ພິມ localhost/flarum ເພື່ອເລີ່ມຕັ້ງຄ່າເວບຂອງເຮົາ

6. ເມື່ອກົດ install Flarum ກໍ່ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ