Ik heb een alcoholprobleem
Kenny Vermeulen
5510

Ik ben een jonge 30'er met een uitgebreide FB-vriendengroep (alsook IRL), maar bij mij geen gedeelde Facebook-katerzondagen of feestende zwalppartijen op zaterdag. Volgens mij zit jij in een fout milieu als dat je standaard feed is.

Like what you read? Give Gerry S. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.