Docker Build — Ayrıntıda Gizli Şeytan

Fotoğraf, Steve Halama tarafından çekilmiş ve Unsplash üzerinde yayınlanmıştır.

Neden .gitignore kullanıyoruz?

Peki bu klasörlere Docker imajı içerisinde ihtiyaç var mı?

Multi-stage build kullansam olmaz mı?

O halde multi-stage kullanmama gerek yok(!)

Diyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz!

Sonuç

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

More from Medium

Assign a fixed IP address to a container in Docker-Compose

Enabling MySQL Logs In The Linux Environment

Gitlab CI/CD error: could not read Username for

Docker/Container Introduction