Elasticsearch: Nest Performansına Etkili Bir İlaç

Sorun neydi?

5–6 property’si olan bir sınıfın Elasticsearch tarafında karşılığı olan bir index var ve yaklaşık 100 kadar kayıt bu sınıfı karşılayacak seviyede index içerisinde tutuluyor. Ancak API endpoint’inde uçtan uca operasyon (Query oluşturma, Search operasyonu, gelen cevabın deserialize işlemi, deserialize sonrası çıkan nesnenin response olarak iletilmesi) ortalama 550 ~ 650 ms. sürüyor. RESTful servisi çok daha hızlı yanıt verirken ve yazılımsal olarak aslında NEST dışında bir operasyon yürütülmezken işlemin bu kadar uzun sürmesi can sıkıcı elbette.

Çözüm olarak ne bulduk?

Genel kontroller sonrasında, Elasticsearch ile bağlantı kuran uygulamalarda ilk yapılan işlemi kontrol etmenin faydalı olduğunu düşündüm: Client ile sunucu arasındaki bağlantıyı kuran nesnelerin oluşturulması.

Sonuç

Bazen oldukça küçük görünen detaylar büyük farklar yaratabilir sözünün gerçekliğini — böyle bir söz var mı bilmiyorum, şu an ben uydurdum :) — gözlemleme fırsatına sahip olduk. Bir sonraki yazıya kadar tüm endpoint istek sürelerinizin threshold altında kalması dileğiyle :)

Kaynakça

(1) https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/net-api/current/lifetimes.html

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta