Vagrant İle Kubernetes Cluster’ı Oluşturma (Öğrenilen Dersler)

Görsel Kaynağı

Sorunlar ve Çözümler

Bu çalışmayı yaparken karşılaştığım ilk ve temel sorun şuydu:

Master makinede cluster oluşturulamıyor!

İlerlemek için tüm yolların kapalı olduğu senaryo. Bu konuyla bir süre cebelleştim açıkçası. Hatta şu mesajla Twitter alemine haber saldım:

Makineler birbiri ile haberleşemiyor!

İlk sorunu çözüp yola devam ettiğimde CNI eklentisi olarak Flannel kullanmaya karar verdim. Bu konuyla ilgili alternatifler ve üzerine dönen tartışmalara yine internet mecrasından erişebilirsiniz.

Uygulamaları dış dünyaya nasıl açabilirim?

Kişisel fikrim, Kubernetes evreni için bu büyük bir sorun. ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, Ingress gibi kavramlar, bu sorunun içine düşünce; insanın dünyasında koca bir yer kaplıyor.

Her servis oluştuğunda yeni bir External IP ihtiyacı

IP havuzumuz yeterince genişse bir sorun olmayabilir elbette (eğer Cloud servisi alıyorsanız pahalı bir seçim olabilir). Ancak benim bu senaryomda sadece 2 IP adresim var. Bu durum çok kısa sürede canımı sıkabilir. Onun yerine çözüm olarak şunu düşünüyorum: Bir Ingress servis oluşturarak bu servisi LoadBalancer olarak dışarı açmak. Böylece, gelen tüm trafiği bu servis üzerinden geçirebilirim (bazı kural setleri dahi tanımlayabilirim; örneğin response’a header basmak gibi) ve böylece tek bir IP üzerinden birden fazla servisi dış dünyaya açabilirim.

Sonuç

Çalışma ortamını hazırlarken karşılaştığım sorunlara — elbette bu sorunlarla ilk defa ben karşılaşmadım — ürettiğim — esinlenip uyguladığım — çözümlere dair aldığım notlar bu şekilde idi. Not almayı unuttuğum ve sonrada anımsadıklarım olursa bu yazı altına ekleyeceğim.

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta