Varnish İle Rate Limiting Nasıl Uygulanır?

Fotoğraf, Asael Peña tarafından çekilmiş, Unsplash üzerinden indirilmiştir.

tbf ve dict

Şu bahsi geçen iki eklentinin kısaltma isimleri.

tbf

Rate limit uygulaması için geliştirilen eklenti. Bu adresten eklentinin kaynak kodlarına ve nasıl kurulup, kullanılabileceğine erişebilirsiniz.

dict

Anahtar-değer ikilisi olarak tutulan verilerin okunup sorgulanması için geliştirilen eklenti. Onun da kaynak kodlarına ve dokümantasyonuna yine bu adresten erişmeniz mümkün.

Sonuç

Bu senaryo, Rate Limiting için uygulanabilecek en basit senaryo. Header üzerinden, kullanıcıya kaç adet limiti kaldığını, ne kadar süre içerisinde ne kadar istek yapabileceğini de belirtebiliriz.

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta