Ben de tebrik etmek için hesap açanlardanım :) Ajans tarafını görmüş sonrasında müşteri tarafına…
Can Direkli
11

Sevgili Can, senin kadar iyi içerik üreten birinden bunu duymak ne güzel : ) Madem hesabı açtın, hadi sen de yaz! Sevgiyle…

Like what you read? Give Selin Naz Aktaş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.