DEVLET
Bugün tartışılan birçok devlet teorisi bulunmaktadır. Ancak her ne kadar farklı tanımı yapılırsa da yapılsın devlet düzeni siyasetten ayrı düşünülemez. Siyaset ise en basit tanımıyla yönetimi yani diğer insanlar üzerindeki hakimiyeti, idareyi ve kontrolü sağlayan bir araçtır. Her ne kadar bu sistem içinde hükümetler gelip geçici devletler kalıcı olarak tanımlansa da devletler hüküm edenlerden bağımsız olarak düşünülemez. Bu sistemin içerisinde en çok da güçler arasındaki rekabette önem kazanan siyaset bir bakıma dil ile var olur. Siyaset dil ile kendini ifade eden ve güç kazanan bir yöntemdir. Bunların ışığında halkın da ayakta kalmasını sağlayacak yegane şey de dile hakim olabilmektir. Bazıları siyaseti yalan söyleme sanatı olarak da tanımlar eğer gerçekten öyleyse bile bu yalanların arasından sıyrılabilmek için kelimeleri duymak yetmez aynı zamanda anlayabilmek de çok mühimdir. 
Bazı düşünürler devletin mutlak güce, sarsılmaz otoriteye, hatta ‘meşru şiddet tekeline sahip bir hakimiyete dayandığını savunurlar. Bu düşünürlere göre devlet herkese kucak açan çok büyük bir alanı içine dahil eden kapsamlı bir donanımdır ve hükümetlerde bu donanımın içinde yer alan küçük parçacıklardır. Bu küçük parçalar devletin düşünme mekanizmasını oluşturur ve gücünü kullanma imkanını sunar.
Diğer bazı düşünürler ise Marx ve Engels’in de Komunist Manifesto’da belirttiği gibi yönetim gücünün aslında burjuvazi nüfus tarafından ele geçirildiğini öne sürerler. Sanayiyle büyüyen bu yönetim burjuvaları büyüttüğü gibi proletaryanın da gün geçtikte kalabalıklaşmasıyla ortadaki bölünmesinin iki sınıf arasındaki çatışmaya dönmesine sebep olmuştur. Mülkü olan ve bunun üzerinden kazanç sağlayabilenlerin yanı sıra satacak bir malı olmadığı için emeğini satmak durumda kalan proletarya metalaşır ve sömürgeye açık hale gelir. Bu sistem aynı zamanda şunu da savunur; karşı oldukları devlet yapılanması her nasıl kapitalist sınıf ilişkilerini meşrulaştırmada liberalizmi kullanıyorsa, bu biçimdeki devlet de halk üzerindeki meşruiyetini adaletsiz sınıf gücü gerçeğini örterek sağlar. Böylece gözetmek zorunda olduğu ‘kesim’ kavramı ortadan kalkar.
Tüm bunlardan bağımsız devlet gücüne karşı gelişen en sert duruş da anarşistlerde görülür. Anarşistler var olduğu sanılan sosyal yani diğer adıyla toplum sözleşmesinin karşısında yer alırlar. Bu sözleşme bir bakıma insan özgürlüklerinin toplum öncesine ait olduğunu ve insanların toplumda var olabilmeleri için bir yönetim tarafından sınırlandırılması gerektiğini savunur. Anarşistler insanın toplumun bir parçası olmayı kabul ettikleri takdirde ancak bu sözleşmeye tabi tutulabildiğini aksi takdir de bunun için zorlanamayacaklarını ileri sürerler. Yani aslında en temelde inandıkları şey özgürlüğün dokunulamaz olduğudur. Aynı zamanda anarşistlere göre doğal yasanın işlevselliği hala hüküm sürmektedir ve bu tanımlamayla eşleşen insanlar aynı normlar altında birleşeceklerdir. Bunun da temelinde kendine yeterlilik vardır. Genel olarak bakıldığında anarşistlerin devlet karşıtı olduğunu söylemek, onları var olan düzenin için zorla itmek ve buna uymak mecburiyetinde bırakmak demektir. Bu durumda da onların bakış açısına göre de yıkıcı, karşıt, başına buyruk olan biri varsa da o devlettir. Son olarak anarşistlerin gözünden bakacak olursak, insanlık devlet otoritesi karşısında hiçleşir ve insanın benliğinden ayrılmasına sebep olur.
Bu farklı ‘devlet’ yaklaşımları daha çok altını doldurarak temellendirebileceğimiz gibi bu modeller hariç daha birçok devletle ilgili teori de hala tartışma konusudur. Aslında devletle ilgili sorunun cevabını veremediğimiz gibi henüz en basit tartışma konusu olan devlet yapay mıdır yoksa doğal mıdır a da cevap veremiyoruz. Devletin doğal oluğunu destekleyenler arasında Aristo, Platon, Farabi yer alır. Aristoteles devleti bir organizmaya benzetir ve devletin doğanın bir devamı olduğunu düşünür, Platon a göre de devlet hep vardır ve var olmaya devam edecektir. 
Aristo ve Platon aynı zamanda bireyin toplumdaki yerine sıklıkla değinmişlerdir. Onlara göre birey toplumda değer kazanır ve toplumun içinde var olur. Bu yüzden de Aristo’nun Politics kitabında anlattığı gibi yeri geldiğinde birey toplumu korumakla yükümlüdür. Devlet yapılanmasının doğal olduğunu, devleti aileye benzeterek anlamaya çalışabiliriz. İnsanlar için doğdukları andan itibaren ‘aile’ doğal bir kavram haline gelir. Herkesin biyolojik olarak bir anne ve babası vardır ve bu kurum bireyin mutluluğunu sağlamak için vardır. Bu yüzden de devlet doğanın devamı gibidir ve insanın tabiatına bağlı olarak ortaya çıkar. Burada savunulan devlet yapılanması ileride de bahsedeceğim üzere yönetici ve yönetilen olmak üzere iki tarafında karşılıklı yer aldığı bir sistem üzerine kurulu. Bu yüzden de devletin aile gibi mutluluk amacı güdüyor olması doğru addediliyor. Başta da dediğim gibi Platon devleti bir organizmaya benzetir, insanın yansıması olarak kabul eder. Ancak bireyin kimi durumda kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması, çoğulculuğa olan ihtiyacı doğurduğu gibi toplumu oluşturur ve ardından devlet ortaya çıkar.
Öte yandan devletin yapay olduğunu savunanlar arsında Thomas Hobbes, John Locke yer alır. Hobbes’a göre doğal ortamda bulunan insan, insanın kurdudur ve bu yüzden de refah içinde yaşayamaz. Bu sorunu çözmek için de bireyler toplum sözleşmesine manevi bir imza atarak, yaşamakta oldukları sıkıntıların birçoğunu engelleyeceğini düşündükleri devletin yapılanmasını sağlarlar. Bu yüzden de Hobbes’a göre devlet yapma bir kurumdur. Locke da tezlerini bu sosyal sözleşmeye dayandırır ve bir sözleşme olmasını dolayısıyla, Hobbes’a karşı olarak, devleti yönetenlerin olduğu kadar yönetilenlerin de iradesine bağlı bir kurum olarak tanımlar. İç dinamiklerinde bazı noktalar farklılık gösterse de bu görüşe göre toplum kendi serbestliğine, imzalamış bulunduğu bu sözleşme ile son verir ve kendi iradesiyle özgürlüğünün kısıtlanmasını kabul ederek devletin var olmasına ortam hazırlar. Ancak devletin doğal olduğunu savunan filozoflara karşın yapay olduğunu savunanlar devletin belli bir süre sonra ortadan kalkacağını düşünürler.
Genel hatlarıyla devlet dendiğinde oluşan sorunsallığa baktığımızda, devletin birey sınırlarını geçmekte meşru olmadığı görüşü ile devletin mutlak güce sahip olduğu görüşü bir çatışma içerisindedir.
üzerine basılmadıkça hafif bir rüzgarla bile yeniden alevlenebilir.