This story is unavailable.

Türkçe içerikli çoğu web sitesine güvenmediğim için İngilizce kaynaklardan ve özellikle uluslararası vakıfların raporlarından bilgi topluyorum.

Almanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Katar, Hindistan, Çin, Hon Kong ve Kuzey Kore olmak üzere pek çok ülkede uzun sürelerde vakit geçirdim. Farklı kültürlerin farklı konularda nasıl tavırlar sergileyebileceğini veya bu toplumlarda neler yaşanabileceğini az çok kestirebiliyorum.

Asya’yla ilgili verdiğin bilgi bana güvenilir gelmedi. Söylediğin şekilde istatistik veren hiçbir kurum bulamadım ne yazık ki. Özellikle Almanya’nın, kendisi dışındaki milletlere bakış açısını da bilen bir insan olarak Almanca kaynaklardaki güvenilirliğin düşük olduğu kanısındayım.

Ve ayrıca sen söylediğim bilginin tersine nasıl ulaştıysan ben de o şekilde ulaştım. Senin de elinde bir kanıt yok. Fakat benim sana sunabileceğim uluslararası hukukta da yeri olan bir olasılık hesabı var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.