Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ulaşım çözümleri arasında farklı bir alternatif olarak geliştirilen Martı.

Son yıllarda ulaşım ile ilgili sorunlara odaklanan pek çok global ve yerli girişim duymaya başladık. En bilindikleri: UBER, BiTaksi, Bird, Scotty… Bunlar içerisinde en farklı çözümlerden biri olan…

Pek çoğumuzun duyduğu bir hikaye var, ilk olarak onu hatırlayarak başlayalım. Profesör bir gün sınıfa girer ve tahtaya kocaman “1” yazar. Ve yanına sıfırlar ekler. Bu sıfırlar; başarı, tecrübe, yetenek ve disiplini temsil eder. Açıkçası katılmadığım noktaları olsa da bu örneği düzelterek kendi yöntemlerimle anlatacağım.

1: insanın kendisini ifade eder…

Selman Bozkır

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store