Çılgın röportaj

Takip ediyorsanız biliyorsunuz, ‘Türkler Amerika’da Ne Yapıyor?’ adında bir youtube serim var. Başarılı bulduğum kişilerle röportaj yapıyorum. Hem ben mi yapacağım, bu sefer röportajı Doğukan yaptı, ben konuştum!

Bence güzel oldu, bakalım siz de beğenecek misiniz? Yazılım ile ilgileniyorsanız Doğukan’ın kanalına bir gözatın, abone olmaya değer bulabilirsiniz.

Like what you read? Give Selman Kahya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.