Blog tutmayı özledim ✏️

Selman Kahya
Mar 18, 2018 · 1 min read

Varolan blog sitem hantal, pis, çirkin birşeydi. Hal öyle olunca altı senede yüzün üzerinde yazıyla hayatımı arşivleyen ben, son üç senede ancak beş yazı yazıp benden haber bekleyen milyonları üzdüm.

Medium biraz daha janjanlı, yazmayı teşvik eden bir platform. Bir umutla tüm yazıları buraya taşıyıp eski sitemin kepenklerini indirdim.

Önümüzdeki haftalarda çılgın blog yazılarında görüşmek üzere!

(yazmadı)

  Selman Kahya

  Written by

  💻 uber’de muhendis 📸 youtube’da icerik ureticisi

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade