என் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தேன்.

ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு, வாட்ஸப் குறித்தும் பேசினோம்.

" ஆமா, நேத்து எனக்கு வாட்சப்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிருந்தீங்கள்ல, அது உண்மையா? நம்பலாமா? " என்று கேட்டேன்.

" வாட்சப்ல வர்றத எல்லாம் நம்பாத. முழுக்க முழுக்க டுபாக்கூர். இப்பல்லாம் வாட்சப்ல ஒரு பர்சன்ட் கூட உண்மை கிடையாது" என்றார்.

நான் சரி என்று கூறிவிட்டு அமைதியானேன்.

நேற்று அவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்த வாட்ஸப் மெசேஜ் " உங்க புது புக்கு படிச்சேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. செம்ம".

Like what you read? Give செல்வு a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.