ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் லாரியில் எடுத்துச் செல்லும் அளவிற்கு யாருக்கேனும் மூளை இருந்து அவரிடம் கேட்டால் தீர்வு கிடைக்கும் என்கிற அளவிற்கு மிகச் சிக்கலான பிரச்சினை அது. இரண்டு நபர்களுக்கு இடையிலான குடும்பப் பிரச்சினை என்றாலும் ஊரின் அமைதியைப் பெரிதாகப் பாதித்து வந்தது.

அந்தப் பிரச்சினையை ஊதித் தள்ளும் அளவிற்கு யாருக்கும் அறிவு இல்லாததால் அதற்குத் தீர்வு கிடைக்காமலேயே தவித்து வந்தோம். மூளையை அதிகமாக உபயோகிக்கும் நபர்களால் இதற்கு ஒரு முடிவு வரும் என்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் பிடித்துத் தொங்கிக் கொண்டிருந்தோம்.

பக்கத்துக்கு ஊரிலிருந்த நண்பர் ஒருவர்தான் இந்த ஐடியாவைச் சொன்னார். செஸ் விளையாடுகிற நபர்களுக்கு மூளை அதிகம் என்றும் தேசிய அளவில் செஸ் போட்டியில் பெயரெடுத்த ஒருவர் தங்கள் ஊரில் இருப்பதாகவும் கூறி அவரிடம் அழைத்துச் சென்றார்.

இன்றோடு பிரச்சினை தீர்ந்தது என்று அவரிடம் இரண்டு தரப்பு விவாதங்களையும் விளக்கமாகக் கூறினோம்.

உன்னிப்பாகக் கேட்டுக் கொண்ட அவர், "உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு பிளாக் காயின், யாரு வொயிட் காயின்? எனக்கு பிளாக் தான் ராசி" என்றார்.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.