DİLAZ İNŞAAT Ms Dynamics Nav’ı Tercih Etti

Dilaz İnşaat’ın operasyonları ağırlıklı olarak Türkmenistan’da devam ediyor. Dilaz İnşaat devam eden projelerindeki operasyonel ve mali süreçlerini disipline etmek için başlattığı ERP arayışında Ms Dynamics Nav’ı seçti.

Ms Dynamics Nav’ ın teknolojik alt yapısı, tüm dünyada yaygın olarak kullanılması ve Navapp’ ın inşaat sektöründeki tecrübesi ERP seçiminde büyük rol oynadı.

Dilaz İnşaat ERP Projesi iki aşamada ilerleyecek. İlk aşamada Finans Yönetimi, Satınalma, Satış Pazarlama ve Depo Yönetimi modülleri devreye alınacak. İkinci aşamada ise Dilaz İnşaat’ın sahada yönetimini yaptığı kendi ve taşeron çalışanları için puantaj, bordrolama, İnsan Kaynakları ve kaynak planlama modülleri devreye alınacak.

Dilaz İnşaat ERP Projesi’nin Temmuz 2016'da canlıya alınması planlanıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.