Chodzi, oczywiście, o stronę internetową fanów Disneya, która nigdy nie była i nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana przez The Walt Disney Company, ani powiązana z żadnym z jej oddziałów. O forum dyskusyjne, które przez 13 lat dostępne było pod adresem « disneypolska.pl ».

Semmko

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store