Blog yazarlarının, Twitter kullanıcılarının genel özelliği ani fikir patlamalarıyla yazılmış, bütünlüğü olmayan, dağınık, derinliksiz, sığ yazılar.
Yeni İnsan Faaliyeti: Ekranik Düşünme
Mustafa Çakıroğlu
673

Çok doğru bir cümle, ne yazık ki ani fikir patlamaları kişiye derin ve anlamlı bir örgüye sahipmiş hissi veriyor. Ancak bunlar ruhsuz bir kabuk olmaktan öteye geçemiyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.