Sajak murag tina socana

Basa harita
Basa wengi nu nyarita
Gurilap bentang eleh mencrangna
Sajak murag tina socana

Basa harita
Basa kuring nu nyarita
Wanoja nu natra tina rasa
Anjeuna nu jadi katresna

Ayeuna
Teu ised teu nyingcet
Teu leeh teu laas

Sajak murag tina socana
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.