ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักตัดต่อกับ Senolive Clipper Awards ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท!

Cover Page — Seno Clipper Awards

รายละเอียดงาน

Rules — Seno Clipper Awards

กติกาการเข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าร่วม
Event Period— Seno Clipper Awards

ระยะเวลากิจกรรม

Prizes — Seno Clipper Awards

รางวัลการประกวด

  1. GOLD Seno Clipper
    เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรพร้อมลายเซ็นจากทาเลนต์ของเซโนะไลฟ์
  2. SILVER Seno Clipper
    เงินรางวัล 6,000 บาท และเกียรติบัตร
  3. BRONZE Seno Clipper
    เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store