TRỰC TIẾP: Bộ GD&ĐT công bố ‘điểm sàn’ đại học

8h15: Trong buổi sáng, Hội đồng xác định điểm sàn sẽ nhóm họp để đưa ra mức điểm sàn xét tuyển vào ĐH. Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ công bố chính thức với thí sinh cả nước biết.

Hội đồng xét duyệt điểm sàn sẽ nhìn vào lượng thí sinh đạt được số lượng điểm nhất định và thí sinh tham gia xét tuyển vào nhiều khối thi để quyết định mức điểm sàn một cách phù hợp.

Được biết, điểm mới trong xác định mức điểm sàn năm nay là Hội đồng xác định điểm sàn không chỉ gồm những lãnh đạo, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT mà bao gồm cả một số trường ĐH, CĐ.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tuấn Đỗ’s story.