Crawl budget a direkt olarak etki etmiyor.
Mehmet Emre Baş
11

Bence bu sayfalar için en iyi çözüm Search Console daki url parametreleri. Orada parametreyi verip sayfalara ayırır diye seçtiğimizde en doğru şeyi yapmış oluyoruz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.