عملکرد فولاد آلیاژی در سال 98

Sepideh Heidari1366
Jun 26 · 2 min read

عملکرد فولاد آلیاژی در سال 98

بررسی آمارهای تولید و فروش فولاد آلیاژی ایران در سه ماهه اول سال که در کدال منتشر شده است نشان می دهد این شرکت در بهار 98 شاهد رشد 143 درصدی درآمد از محل فروش محصولات شده است.

فولاد آلیاژی ایران در سه ماهه اول امسال از محل فروش محصولات خود ۶۸۵۹ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که درمقایسه با درآمد مدت مشابه سال قبل که ۲۸۱۹ میلیارد ریال بود, ۱۴۳ درصد بالاتر بوده است.

فولاد آلیاژی ایران در خرداد ماه شاهد رشد ۳.۸۴ درصدی درآمد فروش نسبت به اردیبهشت ماه نیز بوده است. همچنین فروش شرکت درمقایسه با خرداد سال قبل هم رشد قابل توجه ۸۸.۷۲ درصدی داشته است.

فولاد آلیاژی ایران در سه ماهه اول امسال ۸۴ هزار تن محصول آلیاژی, بیش از ۳۳ هزار تن محصول مهندسی و ۲۱۵ تن محصول تجاری شده است که این امر گویای کاهش حجم تولید محصولات تجاری و مهندسی در این شرکت و در مقابل افزایش چشمگیر محصول آلیاژی که سیاست و استراتژی مدیریت این شرکت است, می باشد.

فولاد آلیاژی از مجموع ۱۱۷ هزار و ۶۹۶ تن محصول تولید شده در سه ماهه اول امسال را ۷۱.۴ درصد را به محصولات آلیاژی اختصاص داده است.

این درحالی است که این شرکت در مدت مشابه پارسال از ۹۰ هزار و ۶۷۷ تن محصول تولید شده که شامل ۲۹ هزار و ۶۶۳ تن مهندسی و صنعتی و ۶۱ هزار تن آلیاژی بوده تنها ۶۷.۳ درصد را به محصولات آلیاژی اختصاص داده بود اما با استراتژی مدیران این شرکت, فولاد آلیاژی به ماهیت اصلی خود که تولید محصولات آلیاژی می باشد نزدیک تر می شود.

فروش این شرکت در بهار ۹۸ نزدیک به ۸۶ هزار تن محصول آلیاژی, ۳۱ هزار و ۷۱۰ تن مهندسی و ۷۱۰ هزار تن تجاری بوده است که در تمامی بخش ها از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.

رکود بازار آهن

برای چهارمین روز متوالی بازارآهن روند کاهشی قیمت داشت, اما تولیدکنندگان برای محصولات خود قیمتی ارائه ندادند. در این روز, فقط فولاد کیمیا کاهش ۵۰ تومانی را در نرخ هر کیلو شمش در بازار غیررسمی تجربه کرد.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade