پاتیل های فولاد مذاب رکورد آجرهای نسوز را زد

Sepideh Heidari1366
Jun 17 · 2 min read

پاتیل های فولاد مذاب رکورد آجرهای نسوز را زد

با تلاش کارکنان تعمیرات نسوز و همکاری مؤثر واحدهای فولادسازی و ریخته گری مداوم و دفتر فنی نسوز در خردادماه 1398, عمر آجرهای نسوز پاتیل های مذاب فولاد سبا به 167 ذوب افزایش یافت و رکورد جدیدی به ثبت رسید.

احمدرضا بخشایی, رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا این خبر را داد و با بیان این که رکورد قبلی نسوز پاتیل تعداد 153 ذوب و در فروردین سال97 ثبت شده بود گفت: این افزایش تعداد ذوب گیری باعث بهبود میانگین تعداد ذوب نسوز پاتیل از 125 ذوب در سال 97 به 148 ذوب در دو ماه سال جاری شده است.

وی تأکید کرد: این بهبود و افزایش تعداد ذوب باعث صرفه جویی چشمگیر در مصرف نسوز پاتیل و کاهش مصرف از مقدار 3.89 در سال 97 به 2.64 کیلوگرم بر تن مذاب در دو ماه اول سال98 شده است. این مقدار مصرف برای نسوز پاتیل برای اولین بار در طول بهره برداری فولاد سبا به دست آمده است. در همین خصوص مهدی یزدانی, کارشناس واحد نسوز مجتمع فولاد سبا, کاهش تعداد نفر ساعت مصرفی جهت تخریب و نسوزکاری پاتیل و افزایش آماده به کاری پاتیل های مذاب نسوزچینی جهت ارسال به خط تولید در سبا را از دیگر مزایای دست یابی به این رکورد دانست و گفت: برخی از مهم ترین عوامل ثبت این رکورد عبارت اند از:

1. افزایش تولید فولاد مذاب و اسلب ریخته گری در نتیجه گردش منظم پاتیل, کاهش زمان ماند پاتیل با ذوب در LF, کاهش شوک های حرارتی ناشی از عدم ذوب گیری از پاتیل و زمان های ماند زیر پیشگرم کن ها

2. تغییر گرید ذوب از کم کربن به باکربن متوسط و کاهش نرخ خوردگی در آجر خط سرباره

3. افزایش کنترل و بازرسی از نسوز پاتیل در زمان ذوب گیری, تخریب و نوچینی نسوز آن

4. ارتباط مداوم و برگزاری جلسات فنی با شرکت های تأمین کننده نسوز وارتقای کیفیت نسوز مصرفی در پاتیل ها.

رئیس واحد تعمیرات نسوز مجتمع فولاد سبا ضمن قدردانی از حمایت های مدیریت فولاد سبا اظهار امیدواری کرد: با انجام مشارکت جمعی سایر قسمت های تولید, تعمیرات و دفتر فنی شاهد تداوم این موفقیت ها در گروه فولاد مبارکه و دستیابی به اهداف سالانه باشیم.

قیمت آهن آلات ثابت ماند

انواع آهن آلات در دومین روز کاری هفته با ثبت نسبی قیمت آهن آلات دنبال شد. در این روز به رغم عرضه انواع آهن آلات و کاهش قیمت آهن آلات برخی محصولات در بورس کالا جو بازار منفی نبود و با ثبات نسبی دنبال شد.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade