Setelah SUCI 7 Kompas TV, Terus?
The Only Wan
1602

Tiket nya jangan mahal mahal wan, lokasinya sekitaran cibinong aja ya, biar gua bisa nonton.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.