Nasıl Hızlı ve Etkili bir “1 Day UX Workshop” Uygulayabilirsin?
Özge Seçkin
111

Yıllar önce ODTÜ’de yüksek lisans yapan 2 arkadaşın ricası üzerine bir sistemi test etmiştim. Şimdi UX denen şeyin o olduğunu anladım :)

Like what you read? Give Kaymaz yolluk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.