Zinciri Kırma(dım)!
Gökhan Genç
1392

Her ay biraz uzun aralık bence. Her hafta bir yazı sizi daha çok güdüler bence… ben hem yazı, hem video diyerek kendi çıtamı epey bir yükselttim.. ayda bir olunca insan her türlü hevesten kopuyor maalesef…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.