Sommartid

Det här året kommer vi att fira 100 år sedan sommartid infördes. Jag minns perfekt första gången när jag ställde min klocka en timme. Det var cirka 1996 och den koncepten att byta tid var helt nya på mitt land. Jag var helt arg eftersom det var svårt för mig för anpassa sig till den nya tiden.

Naturligtvis jag var inte ensam och många klagade om den till regeringen. Argumenten för att hålla sommartid var (och fortfarande är) för att spara energi och förbättra livskvalitet om människor tillbringar mer tid utomhus under ljusa kvällar. De lät till oss inte tillräckligt som bra argument men jag hörde att många europeiska länder har gjort det för så länge sen.

Jag alltid trodde att sommartid infördes av Europa för de fördelarna som jag beskrev förut men det är inte så. På tidningen “The Economist” läste jag att den introducerades under första världskrig av Tyskland och dessa allierade för att dra nytta av det tidiga morgonljuset och spara värdefullt koll till krigsansträngningarna. När kriget var över gick många länder tillbaka till normaltid, men sommartid återinfördes under andra världskriget och avskaffades av många länder när kriget upphörde. Men igen under en annan liknande situation på 1970-tales västerländska länder införde den mer permanent.

För mig det har varit liksom 20 år och jag fortfarande tycker inte om sommartiden. Jag tror också att många av mina kolleger här är inte så glad i April när klockan måste ställas en timme. Men på andra sidan, det känns så gott i Oktober när vi får den timmen tillbaka! Vi vaknar och tänker att det är sen men det är inte san! Vi kan komma tillbaka till sängen om vi vill.

Kanske det är den enda eller viktigaste fördel som jag får och det räcker för mig.

Like what you read? Give Sergio Avalos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.