General Mobile GM 5 Plus Android 8 Güncellemesi

Serhan YILDIZ
Apr 12, 2018 · 1 min read
Image for post
Image for post

General Mobile Android 8 güncellemesini Şunat 2018 ayında vereceğini duyurmasına karşı bazı teknik aksaklıklar sebebi ile Mart ayına aksatmıştı. 31 Mart günü güncelleme verilmeye başlandı. Şu günlerde son cihazlara da güncelleme geldi.

Bu gecikme General Mobile 5/5 Plus kullanıcıları tarafından oldukça tepki ile karşılandı. General Mobile Instagram sayfası şikayetler üzerine kısa süreliğine kapalı kaldı. Kullanıcılar tepkilerini bu şekilde ortaya koymuş oldu. Umarım General Mobile bundan sonra güncellemeler konusunda daha dikkatli olacaktır. Çünkü cihazların satılmasının sebepleri arasında en önemlisi Android One projesi kapsamında olmasından kaynaklı güncellemeleri en kısa sürede alacak olmasıdır.

Güncellemeyi alan kullanıcıların ilk yapması gereken iş Fabrika Ayarlarına dönmek olmalı. Bu şekilde sorunsuz ve performanslı şekilde cihazını kullanabilirsiniz.

General Mobile 5 Android 8 güncellemesi ile karşılaştığınız sorunlar var ise yorum bölümünde belirtirseniz General Mobile Teknik Yetkililere toplu olarak iletilecektir.


Originally published at Serhan YILDIZ.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store