General Mobile GM 5 Plus Hard Reset

General Mobile GM 5 Plus ı hızlandırmak için ne yapmalı?

General Mobile GM 5 Plus Hard Reset Nasıl Atılır?

  1. General Mobile 5 Plus telefonunuzu kapatınız.
  2. Cihaz kapandıktan sonra Ses Yükseltme tuşuna basılı tutarken Açma (Güç) tuşuna basın ve Yatan Android simgesini görünceye kadarda elinizi hiç bir tuştan çekmeyin.
  3. Ekranda Komut Yok yada No command yazacaktır. Bu ekranda ise Açma (Güç) tuşuna basılı tutarken bir defa Ses Yükseltme tuşuna basın.
  4. Açılan menüde Ses Azaltma ve Yükseltme tuşları ile aşağı yukarı gidebilirsiniz. Wipe Data/Factory Reset seçeneğinin üzerine gelin ve Açma(Güç) tuşuna bir kere basın.
  5. Yes/No sorusuna Yes in üzerindeyken Açma (Güç) tuşuna basıp onaylayın.
  6. İşlem bittikten sonra açılan menüde Reboot System Now seçeneğinin üzerine gelip Açma(Güç) tuşuna basıp onaylayın.

--

--

#Linux #SEO #SMO #Blogger

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store