Opencart Siteye SSL Kurmak

Serhan YILDIZ
Dec 11, 2017 · 1 min read

Google’ ın 1 Şubat 2017 itibari ile SSL kullanan siteleri ön plana çıkartma önceliği Eylül 2017 de devreye girdi. Durum böyle olunca her gün onlarca mail almaya başladım. SSL sertifikası nasıl kurulur diye. Vakit buldukça hemen hemen her altyapı için SSL sertifikası aktifleştirmeyi anlatacağım.

Opencart Sitede SSL i Devreye Almak

Opencart ta SSL i aktif etmek çok kolaydır. Sadece 2 dosyada değişiklik yapmak ve admin panelinden SSL i aktif etmek yeterli.

Öncelikle SSL sertifikasını hostinginize kurmanız lazım. Bu konuda SSL aldığınız firmadan destek alabilirsiniz.

Not: Opencart Shared SSL desteklemez.

  1. Admin panelinden Sistem > Mağazalar bölümüne girip düzenleye tıklayınız.
  2. Sunucu sekmesine tıklayıp SSL Kullan seçeneğini Evet olarak değiştirip kaydedin.
  3. FTP aracılığı ile public_html dizini altında bulunan config.php ve admin klasörü içerisindeki config.php de bulunan http olan linkleri https olarak değiştirin.

İşte tüm yapmanız gereken bu kadar. Siteniz SSL destekli oldu.


Originally published at Serhan YILDIZ.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store