Algı, bilinç ve özgür irade hakkında
Uzay Kalemdar
1374

David Eagleman’ın ‘Incognito’ kitabını okumadıysanız tavsiye ederim.

Günümüzde Nöroloji alanındaki gelişmeler bilinç ve beynin farklı çalıştığını ispatlamış duruma geldi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.