“Neden?” ve “Niçin?” arasındaki fark.

Günlük hayatta en sık karşılaştığımız durumlardan birisi. Bazen bir müşterimiz şunu yapmak istiyoruz der, bazen hevesli bir çalışanımız şunu yaptım der, çok basit bir soru, sonrasını sessizliğe bırakır. “Neden?” ya da “Niçin?”

aslında aradaki fark basit ama büyük.

- neden* yattın?
- yorgundum.

-n’için* yattın?
-uyumak için.

Çok kabaca, “Neden?” öncesine yönelik, “Niçin?” ise amaca ve niyete yönelik.

şurada iyi bir yazı var.

Like what you read? Give Serhat Gürcü a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.