Peki sistemin önerdiğinden başka ne yapıyorsunuz?

Arıydım baldan ayrıldım dizesiyle alakalı; burda şu anda dinlerken çok etkiledi beni. Zira malumunuz olduğu üzere bal arının ürettiği bir şeydir. Arıydım baldan ayrıldım dizesi bana doğrudan Marx’ın çok güzel bir biçimde tespit etmiş olduğu yabancılaşmayı hatırlattı. Malumunuz olduğu üzere insanın temel özelliklerinden birisi kendisini inşa edebiliyor olması bu inşa sürecide üretimle mümkün yani insan ürettikleriyle var olabiliyor çünkü ürettiği şeyde kendisini görüyor ama kişi bir şey üretemezse o boşlukları başka unsurlar dolduruyor. Çağımızda da bu unsur içinde yaşadığımız sistemin manipülasyon araçları. üretmek deyince de akla ağır sanayii falan gelmemeli, bir şarkıyı ya da türküyü iyi icra etmekte üretimdir ya da bir tahtayı oyarak bir şeyler ortaya çıkartmak ya da pul toplamak, örgü örmek gibi şeylerin hepsi birer üretim aslında. Bazen derslerde öğrenci arkadaşlarada soruyorum sistemin size önerdiğinin dışında ne yapıyorsunuz diye, çünkü sürekli kapitalizm eleştirisi yapılmaya çalışılıyor herkes lanetliyor. Peki sistemin önerdiğinden başka ne yapıyorsunuz dediğimde genellikle cevap alamıyorum. Çünkü artık içinde yaşadığımız bu sistem kişinin emeğini satın alıyor ve çıkan ürünle kişi arasında hiç bir bağlantı kalmıyor. Böyle olduğunda kişi önce emeğine sonra kendisine sonra insana yabancılaşıyor Marks’ın anlattığı üzere. …


Image for post
Image for post

Daha okurdum, bilirsin seni beğenmem ama severim! Ama senin insan taliinden bahsetmeye ne hakkın var Mümtaz? Aşk gibi tabii bir iş üstünde bu kadar geciken bir insansın! Sen sevgiliden bahset; onun güzelliğini öv; Boğaz’da ışık oyunlarını seyret; mezar taşında keramet, eski musikide dirayet vehmet! Görmüyor musun dışarıda geniş hareket var! İnsanlar isteye isteye ölüyorlar. Zannetmeki onları da beğeniyorum. Fakat, ne olsa biraz anlıyorum. Sen insalığın asıl tecrübesinden gafilsin! Açlığı , sefaleti bilmiyorsun. Yanlış anlama, bütün hayatından sıkıntı akıyor, fakat tabiatın, terbiyen onu görmeye müsait değil. Önünde gelecek diye bir vehim aynalanıyor, ona doğru koşuyorsun! Sen insan taliinden bahsetme! Kendinden bahset!

Romancılar ayrı ayrı insanlarla hayat kumaşını dokumaya çalışıyorlar. Fakat insan nedir? Ve hakikaten bir tek olan insan var mıdır? Bunu hiç düşünmüyorlar. Düşünmedikleri içinde fikirle insanı karıştırıyorlar. Halbuki asıl kumaş içimizde dokunuyor. Mesela al beni. Ben kaç kişiyim zannediyorsun!

Suat’ın mektubu / Ahmet Hamdi Tanpınar

About

Serkan Karababa

bi takım işler.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store