Serkan Karababa
Feb 13, 2019 · 1 min read

Peki sistemin önerdiğinden başka ne yapıyorsunuz?

Arıydım baldan ayrıldım dizesiyle alakalı; burda şu anda dinlerken çok etkiledi beni. Zira malumunuz olduğu üzere bal arının ürettiği bir şeydir. Arıydım baldan ayrıldım dizesi bana doğrudan Marx’ın çok güzel bir biçimde tespit etmiş olduğu yabancılaşmayı hatırlattı. Malumunuz olduğu üzere insanın temel özelliklerinden birisi kendisini inşa edebiliyor olması bu inşa sürecide üretimle mümkün yani insan ürettikleriyle var olabiliyor çünkü ürettiği şeyde kendisini görüyor ama kişi bir şey üretemezse o boşlukları başka unsurlar dolduruyor. Çağımızda da bu unsur içinde yaşadığımız sistemin manipülasyon araçları. üretmek deyince de akla ağır sanayii falan gelmemeli, bir şarkıyı ya da türküyü iyi icra etmekte üretimdir ya da bir tahtayı oyarak bir şeyler ortaya çıkartmak ya da pul toplamak, örgü örmek gibi şeylerin hepsi birer üretim aslında. Bazen derslerde öğrenci arkadaşlarada soruyorum sistemin size önerdiğinin dışında ne yapıyorsunuz diye, çünkü sürekli kapitalizm eleştirisi yapılmaya çalışılıyor herkes lanetliyor. Peki sistemin önerdiğinden başka ne yapıyorsunuz dediğimde genellikle cevap alamıyorum. Çünkü artık içinde yaşadığımız bu sistem kişinin emeğini satın alıyor ve çıkan ürünle kişi arasında hiç bir bağlantı kalmıyor. Böyle olduğunda kişi önce emeğine sonra kendisine sonra insana yabancılaşıyor Marks’ın anlattığı üzere. Ben bu fikre katılıyorum ve bu çağımızda her alanda gözlemliyebiliyorum ki emeğine yabancılaşmış insanın ahlaklı olması, insan olması mümkün değil.

Emre Dağtaşoğlu 03.02.2019 Açık Radyo Dilden Dile Titreşimler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store