Nesne Yönelimli Sistemler Için Soyut Bir Nesne Modeli
Midori Kocak
212

İlk kez imleci aşağı kaydırırken bu kadar mutlu oldum, ne kadar uzun ne kadarda seo için için yazılmamış bilgi dolu bir yazı diye… At, kedi, köpek, mısır koçanı (soyadınız çağrışım yaptı herhalde :D ) üzerinden verilen örneklerle dolu etraf, bu iyi geldi bünyeye.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.