Image for post
Image for post

Girişim ve yazılım dünyasına yönelik Türkiye’den çıkan içerikler (haber siteleri hariç) ile ilgili bir çalışma yaptık.

Eksik gördükleriniz varsa şu tweet’in altına yazarsanız ekleme yaparız.

About

Serkan Ünsal

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store