Image for post
Image for post

2014 ve 2015

Serkan Ünsal
Dec 30, 2014 · 2 min read

2014te neler yaptım, 2015'te neler hedefliyorum.

Öncelikle 2014'te neler yaptım, onlardan bahsedeyim.

 • dakick’in satışını tamamladım. Sonrasında da satın alan firmada bir süre çalıştıktan sonra ayrılıp tekrar girişimci dünyasına döndüm ☺
 • Yeni iki projemi farklı sebeplerle problem-solution fit aşamasında ve customer interview aşamasında bırakıp vazgeçtim.
 • Mattermark benzeri projemin MVP’sini tamamladım fakat henüz hayata geçirmedim. Halen potansiyel müşterilerin geri bildirimlerine göre düzeltmeler yapıyorum.
 • Golden Gate’de koşma hayalim vardı, Ağustos ayında onu gerçekleştirdim, artık hayatımda iki köprü koşum var. (Boğaz Köprüsü 15KM koşusu’ ve Golden Gate köprüsü)
 • Las Vegas’ta (fotoda görüldüğü üzere) kumar oynama planımı da gerçekleştirdim ama çok zevk almadım, sürekli masa kazanınca bıraktım ($50), en iyisi yine Kıbrıs. Gece hayatı için da Amsterdam+Almanya’da herhangi bir şehri tercih ederim. Nevada’da uzun yol araba kullanma planımı da gerçekleştirdim ama yollar ıssız ve korkutucu. Bir daha Amerika’da gece uzun yol araba kullanmayabilirim.
 • Ruby öğrendim (codecademy vasıtasıyla) aslında Rails’e de bulaştım ama fazla da derinlere dalmayım diye tadında bıraktım ☺ Yeni projemde 50–60 satır da olsa kendi Ruby kodum var. Aslında 2001 öncesi C++ ve Java ile kod yazıyordum ama benim için güzel oldu Ruby öğrenmek. Gem olayı müthiş. Mutlaka bir programlama dili öğrenin ve öğrenmeye niyetliyseniz bu dil Ruby olsun.
 • Güzel kitaplar okudum ama şimdi listesini çıkarmaya üşendim.
 • 3. kitabımı çıkardım. (BKM’ye tekrar teşekkürler)
 • Medium’da yani burada yazmaya başladım.

2015 yılı için aslında önümde bir yol ayrımı var ve netleşmediği için biraz sis bulutlarıyla dolu bir plan yazacağım.

 • Öncelikle taşınma ihtimalim var (US), bu konunun netleşmesi 2015'in başında belli olacak. Netleşirse 2015 benim için oldukça ilginç bir yıl olacak.
 • Taşınmazsam yine girişim ekosisteminde kalacağım.
 • Japonya’da 2 hafta tatil planım var fakat 2015'te gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. (Orta seviye Japonca biliyordum 2000 öncesi ama unuttum, biraz çalışıp gitmem gerekiyor)
 • Kitap yazma planım yok ama belli de olmaz ☺
 • Mart ayında hangi ülkede olduğuma bağlı olarak tekrar yüzmeye başlayıp Temmuz ayındaki Boğaz yüzme yarışlarına tekrar girme hedefim var, bu sefer hedefim 1 saat 10 dakikanın altında yüzmek.
 • Ortalama 30 kişilik girişimcilere özel ev partileri düzenleme planım var ama H2'den itibaren gerçekleştiririm sanırım.
 • Antep-Adana tıkınma turu yapma planım var.
 • 2014'te okuduğumdan daha fazla kitap okuma planım var.

şimdilik aklıma gelenler bunlar. Herkese süper bir 2015 diliyorum. Bu yazıyı okuyanlara da 2015 için en büyük tavsiyem “Parayla satın alınamayan şeylerin peşinden koştuğunuz ve ulaştığınız bir yıl olsun.”

Bu arada 2014 yılında en çok yanımda olan iki dostum Mustafa Eren ve İsmail Hakkı Polat oldu. İyi ki varlar. Onlara ayrıca süper bir 2015 diliyorum.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store