Fenerbahçe ve Yetenek Yönetimi

Serkan Ünsal
Mar 15 · 2 min read

Fenerbahçe’li biri olarak uzun zamandır gözlediğim bir problem üzerine analizimi paylaşmak istiyorum. Bunun futbol bilgisi ile ilgisi olmadığını, girişimcilikten iş hayatına her konuda aynı şekilde olması gerektiğini aktarmak istiyorum. Yani bunu uygulamak için futbol bilmenize/bilmeme gerek yok.

Restoran örneği ile anlatayım. Tüm çalışanlara performans olarak puan verelim öncelikle.

  • Aşçı — 9/10
  • Aşçı Yardımcısı 6/10
  • Garson 8/10

Garsonunuz istifa etti ve geçici bir süre aşçı veya aşçı yardımcısından birini garson olarak kullanacaksınız. Hangisini garson yaparsınız ?

Senaryo A : Aşçıyı garson yapalım ve yeniden notlayalım. Aşçıya garson olarak da 10 üzerinden 6 not verelim.

Aşçı (Aşçı Yardımcısı) — 6

Geçici Garson (Aşçı) — 6

Senaryo B : Aşçı yardımcısını garson yapalım ve yeniden notlayalım. Aşçı yardımcısına garson olarak 10 üzerinden 6 not verelim.

Aşçı — 9/10

Geçici Garson (Aşçı Yardımcısı) — 6

İki senaryonu karşılaştırırsak A senaryosunda hiçbir şey iyi değil, her şey vasat; B senaryosunda yemekler halen süper, garson hizmeti vasat.

Fenerbahçe neredeyse tüm sezonu A senaryosu ile geçirdi. Ligin en iyi top 3 orta sahasından biri olarak gösterilen Gustavo stoper olarak oynadı, Jailson sene başından beri farklı pozisyonda, Dirar dün akşam oynamadı ama o da en az 25 maç farklı bir pozisyonda oynadı.

Yapılması gereken stoper yoksa gerekirse alt yapıdan 10 üzerinden 5 performans gösterecek gençleri oynatacaksın ama 10 üzerinden 9 performans gösteren adamların yerleriyle asla oynamayacaksın.

En iyi yaptığınız işi uzun süre yapmazsanız vasat olduğunuz bir görevde uzun süre kalırsanız mutsuz olmaya başlarsınız ve daha da kötü performans gösterirsiniz. O yüzden çalışanların maksimum mutluluğu için de onların zevk aldığı, en iyi yaptığı işlerde kalması oldukça önemli.

İş hayatında da 10 üzerinden 9 performans aldığınız kişilerin yerleri ile asla oynamayın. Yoksa vasat bir şirket olursunuz! Yapmanız gereken 10 üzerinden 9 alan kişileri sabit tutup, 10 üzerinden 6 olan kişileri ya eğiterek 7–8'e çıkarmak olmalı ya da yerlerine başka birilerini bulmak olmalı.

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade