Fintech Pitch Day 2020

Serkan Ünsal
Dec 23, 2019 · 2 min read

Fintech girişiminiz varsa ve yatırım arıyorsanız T.C. Istanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ve StartersHub ev sahipliğinde Startups.watch olarak sizler için güzel bir yatırımcı etkinliği düzenledik.

Girişimcilerin kafalarına takılabilecek soruları soru cevap şeklinde burada cevaplayım istedim.

BAŞVURU ŞARTLARI :
- Finans teknolojileri alanında bir girişim olmak.
- Son 5 yıl içerisinde kurulmuş bir girişim olmak.
- Tohum veya Seri A yatırım arıyor olmak.

KİMLER ÖNCELİKLİ ? :
- Her ay çok iyi büyüme yakalamış olanlar
- Product-Market fit’i yakalamış olanlar

NEDEN BAŞVURMALISINIZ ?
Fintech girişimlerine yatırım yapan 40’dan fazla aktif yatırımcıya sunum yapma şansı yakalayacaksınız.

GİRİŞİMCİLERDEN HİSSE, ÜCRET İSTİYOR MUSUNUZ? :
Hayır, herhangi bir talebimiz yok.

ZAMAN ÇİZELGESİ :
17 Aralık — 3 Ocak — Başvurular, değerlendirmeler
6 Ocak Demo Day’e katılacakların ve yedeklerin açıklanması
7 Ocak — 12 Ocak — Sunumların üzerinden geçilmesi (Skype veya Yüzyüze)
13 Ocak Pazartesi 16:00–18:00 — Demo Day

MEKAN :
StartersHub (Esentepe, Ecza Sokağı No:6, 34330 Şişli/İstanbul)

SUNUM DİLİ
Türkçe

SUNUM FORMATI
PDF (animasyon, ses, video kullanmak yasaktır)

SUNUM SÜRESİ
5 Dakika Sunum + 2 Dakika Soru Cevap şeklindedir. (Süre bittiğinde sunum kesilecektir)

HANGİ YATIRIMCILAR GELİYOR ?
212, ACT Venture Partners, Albaraka Fintech Fund, Angel Effect, Boğaziçi Ventures, Collective Spark, Keiretsu Forum Türkiye, Logo Ventures, Revo Capital, Sankonline, ScaleX Ventures, Startupfon, StartersHub, Şirket Ortağım, Tarvenn, Teknogirişim GSYF, Teknoloji Yatırım, Vestel Ventures…
(Yatırımcılar davetimizi kabul ettikçe bu listeyi güncelleyeceğiz)

Serkan Ünsal

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade