Türkiye Girişim Ekosistemi 2019/2 Notlarım

Serkan Ünsal
Jul 10, 2019 · 2 min read

Dün startups.watch olarak düzenlediğimiz Türkiye Girişim Ekosistemi 2019/2 etkinliğinde aldığım notları sizlerle paylaşayım istedim.

İyzico & 212

 • İyzico ürün olmadan $1.3M yatırım almayı başarmış. (Ürün olmadan yatırım almak çok çok zor ama girişimci çok iyiyse mümkün)
 • İyzico 212 ile Startup Turkey etkinliğinde tanışmış. (Etkinliklerin en önemli faydası networking)
 • İyzico ilk zamanlarda aileler Almanya’da olduğu için her hafta sonu Almanya’ya gidip gelmiş.
 • İyzico’nun ilk altyapısı PHP ile yazılmış ve 4 ayda MVP çıkmışlar.
 • İlk başlarda iyzico A+ ekip kurmak için çok uğraşmış.
 • Numan “Siz Türk otomobilsiniz ama içinizde Alman motoru var, o yüzden size yatırım yaptık” demiş.
 • İyzico altyapıyı lansmandan 2 yıl sonra tekrar sıfırdan yazmış.
 • iyzico önce long-tail’e gitmiş, sonra büyük e-ticaret firmalarına gitmişler.

Foriba & Revo Capital

 • Foriba aslında komple exit etmeyi çok düşünmüyormuş.
 • Foriba İtalya’daki hedefini 6 ayda gerçekleştirmiş, büyük global rakiplerini bırakıp Foriba’ya geçenler olmuş.
 • Revo Capital 110 tane stratejik alıcıya “reach-out” yani Foriba’nın büyümesini anlatan başarı hikayesini göndermiş, 12’si ilgilenmiş.
 • Revo Capital de exit sırasında %100 çıkış beklemiyormuş ama alıcıların çoğu pazar çok iyi büyüdüğü için %100’ü ile ilgilenmişler.
 • Due Diligence bitmeye yakın başka bir alıcı çok daha büyük bir miktar ile teklifte bulunmuş.
 • Ahmet Bilgen önümüzdeki dönem melek yatırım yaptığı girişimler varmış, onları büyütmeye odaklanacakmış.
 • Ahmet Bilgen danışmanlık işinden çok iyi para kazanırken o işi ortağına bırakıp ürün odaklı bir işe girmesi oldukça vizyoner ve cesurca bir hareket.
 • Revo’nun portföyünden güzel yatırım haberleri geliyormuş.
 • Revo yıl bitmeden 1 exit daha yapabilir.

Kolay IK & Maxis

 • Kolay IK daha büyük bir yatırım turu açacakmış.
 • Kolay IK bir çok ülkede kullanılmaya başlamış.
 • Maxis yıl bitmeden 1 yatırım daha yapabilir.

Thread in Motion & Vinci

 • Thread in Motion 8 ülkeye ihracat yapıyormuş.

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade