Türkiye standını kim organize ediyor Serkan Bey?
Sabri Sami Toker
1

Teşekkürler. Sponsorlar biliyordur mutlaka. O resimdekilere email atabilirsiniz. Web Summit, Disrupt London, Slush gidilebilecek 3 etkinlik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.