Virüs Salgınından En çok Olumsuz Etkilenecek Dikeyler, Sektörler

Serkan Ünsal
Mar 20 · 1 min read

Virüs salgını nedeniyle evde kalmak ve zorunlu haller dışında evden çıkamamak hangi dikeyleri, sektörleri olumsuz etkileyebilir diye biraz kafa yordum. Aslında olumsuz etkilenecek girişimleri yazacaktım fakat yanlış bir algı oluşmasın diye sektör ve dikeyleri yazmaya karar verdim. Aşağıdaki alanlarda virüs yayılımı ne kadar kötüye gider ve o kadar evde kalırsak o kadar kötü etkilenecekler diyebiliriz. Bazılarının dijital dönüşümle krizi fırsata çevirmesi de olası tabi. Örneğin sinema sektörü Netflix gibi platformlara daha sıcak bakmaya başlayabilir.

 • Araç Kiralama
 • Araç Paylaşım
 • Cafeler
 • Düğün, Nişan Organizasyon
 • eScooter, eBike girişimleri
 • Etkinlik (Sinema, Tiyatro, Konser, Çocuk…)
 • Fitness, Spor Salonu, Yoga, Pilates, Yüzme Havuzu
 • Hamam, Spa
 • Hotel
 • Kuaför, Berber, Güzellik Salonu
 • Otomatlar
 • Outdoor Reklam
 • Perakende (Online satış yapmayanlar)Restoranlar (Eve siparişi olmayanlar)
 • Seyahat (Uçak, otobüsi tren…)
 • Simitçiler ve Seyyar Satıcılar
 • Spor müsabakaları
 • Taksi, Taksi çağırma, Minibüs, Otobüs
 • Tekne, Yat Kiralama
 • Vale Hizmetleri

Not: Eklemek istediğiniz alanlar varsa yazabilirsiniz.

İllüstrasyon : Character vector created by freepik — www.freepik.com

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade