Javascriptin en gıcık konuları: Webpack, Babel, Eslint ve Diğerleri
Murat Turkay
7137

Bir .netci olarak c#la kıyaslayarak verdiğiniz örnekler daha kolay anlamamı sağladı.hiç sıkıcı bir yazı olmamış.çok teşekkürler :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.