სერვისები.ჯი-ს/SERVISEBI-ს სარეკლამო პოლიტიკა

ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ვებ-გვერდებზე დამკვიდრებულია ძალიან ცუდი პრაქტიკა პროდუქციის რეკლამისთვის, ესენია ე.წ. VIP განცხადებების პრინციპი, რომელიც დამეთანხმებით არც ისე იაფი ღირს ქართულ ბაზარზე.


https://servisebi.ge/ -ზე ყველაფერი მომხმარებლის ინტერესებზეა მორგებული, ჩვენ არ ვიღებთ თანხებს მხოლოდ ჩვენებებში, ჩვენ ვებ-გვერდის ნებისმიერ მომხარებელს ვაძლევთ შანსს მინიმალურ ფასად გახადოს მისი სერვისი/განცხადება მეტად ხილვადი ფართო საზოგადოებისთვის.

როგორ მუშაობს რეკლამა SERVISEBI-ზე?

სერვისებზე თქვენი სერვისის/განცხადების ატვირთვის შემდეგ თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გამოიყენოთ ჩვენი რეკლამირების სერვისები, როგორებიცაა სარეკლამო კამპანია, განახლება, ავტომატური განახლება და უნიკალური ფერის შეძენა.

მოდი განვიხილოთ ყველა რეკლამირების სერვისი.


🗣 სარეკლამო კამპანია.

მომხმარებლის გვერდიდან გადავიდეთ რეკლამირების გვერდზე სადაც დავინახავთ 2 ღილაკს პირველი სტატუსის ხოლო მეორე ახალი კამპანიის შექმნის. დავაკლიკოთ ახალი კამპანიის შექმნას და მივყვეთ ვებ-გვერდზე ინსტრუქციებს.

ავირჩიოთ კამპანიის სახელი და მივუთითოთ დღიური ბიუჯეტი*, შემდეგ ავირჩიოთ ჩვენი განცხადება/სერვისი და დავაკლიკოთ ღილაკს კამპანიის შექმნა.

👀სად გამოჩნდება ჩემი დასპონსორებული განცხადება/სერვისი?

კამპანიის შექმნის შემდეგ თქვენი განცხადება/სერვისი გარეკლამდება ვებ-გვერდზე შემდეგ კატეგორიებსა თუ გვერდებზე.

https://servisebi.ge/ -ს მთავარ გვერდზე დასპონსორებული განცხადებების/სერვისების სლაიდერში*

განცხადებების/სერვისების ძიების რეზულტატის გვერდზე, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი იმყოფება თქვენი განცხადების/სერვისის რელევანტურ კატეგორიაში.

განცხადების/სერვისის დეტალურ გვერდზე დასპონსორებული განცხადებების ბლოკში, იმ შემთხვევაში თუ მომხარებელი იმყოფება თქვენი განცხადების/სერვისის რელევანტურ განცხადება/სერვისზე.


🏆რა ღირს დასპონსორებული განცხადება?

https://servisebi.ge/ -ზე დასპონსორებული განცხადებზე გადასვლა განცხადების/სერვისის ავტორს 5 თეთრი უჯდება. მსგავსი მიდგომით თავს არიდებთ უაზრო ჩვენებებს, რომლის დროსაც საიტის ვიზიტორს თქვენი განცხადება/სერვისი 1000-ჯერ შეიძლება გამოუჩნდეს, მაგრამ არც კი შეხედოს მას, ხოლო სერვისებზე თქვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იხდით, თუ ვიზიტორი თქვენს განცხადებაზე გადმოვა და რეალურად ნახავს მას.

პ.ს. თუ ერთი ვიზიტორი თქვენს განცხადებაზე დღეში რამდენჯერმე გადმოვა თქვენ მხოლოდ 5 თეთრს გადაიხდით

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ დღიური ბიუჯეტი თქვენს განცხადებაზე/სერვისზე, რაც გულისხმობს გადახარჯვისგან თავის არიდებას მაგალითად: თუ თქვენ მიუთითებთ დღიურ ბიუჯეტში 1 ლარს, 24 საათის განმავლობაში თქვენი მაქსიმალური ხარჯი იქნება 1 ლარი, ხოლო თუ გაიხარჯება მაგალითად 95 თეთრი, დარჩენილი 5 თეთრი გადავა მომდევნო დღეს.


⏰რა არის განახლების სერვისი?

https://servisebi.ge/- ზე განცხადების/სერვისის განახლებისას თქვენს, განცხადებას/სერვისს განუახლდება განთავსების თარიღი, რაც საშუალებას მოგცემთ ძიების რეზულტატში ძველ განცხადებებზე წინ წამოიწიოთ, მაგრამ არა კამპანიით დასპონსორებულ განცხადებებზე/სერვისებზე ერთჯერადი განახლება ღირს 20 თეთრი.


⏳რა არის ავტომატური განახლების სერვისი?

ავტომატური განახლების სერვისი იგივეა, რაც განახლების სერვისი, მაგრამ მისგან განსხვავებით შესაძლებლობა გაქვთ მიუთითოთ ავტომატურად განახლების თარიღი ყოველ მომდევნო დღეს, მისი ფასი შეადგენს 25-თეთრი თვითოეულ დღეზე.


🖍რა არის ფერის შეძენის სერვისი?

ფერის შეძენით თქვენს განცხადებას საძიებო რეზულტატში ექნება გამორჩეული ფონი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიიქციოთ პოტენციური კლიენტის ყურადღება. ფერის შეძენის სერვისის ღირებულება შეადგენს 1 ლარს.

სერვისები.ჯი — servisebi.ge

Written by

მოცემული პროექტი აკავშირებს მომხმარებლებს და შემსრულებლებს ერთმანეთთან, პროექტის მიზანია მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას დამკვეთს და შემსრულებელს ჩვენი ვებ-გვერდი

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade