కుదిరితే పరిగెత్తు!

అర్ధం అయితే, మనలోని జడత్వం పాలిటి తూటాలు, అస్త్రాలు; కాకుంటే, కేవలం అక్షరాలు, పదాలు!

“కుదిరితే పరిగెత్తు,

లేకపోతే నడువు,

అదీ చేతకాకపోతే, పాకుతూ పో,

అంతేకానీ ఒకే చోట అలా కదలకుండా ఉండిపోకు,

ఉద్యోగం రాలేదని, వ్యాపారం దెబ్బతినిందని, ‘స్నేహితుడొకడు మోసం చేశాడని,’ ప్రేమించినవాళ్ళు వదిలి వెళ్ళి పోయారని…

అలాగే ఉండిపోతే ఎలా?

దేహానికి తప్ప, దాహానికి పనికిరాని ఆ సముద్రపు కెరటాలే ఎగిసి ఎగిసి పడుతుంటే,

తలుచుకుంటే, నీ తలరాత ఇంతే అన్నవాళ్ళు కూడా… నీ ముందు తలదించుకునేలా చేయగల సత్తా నీది,

అలాంటిది ఇప్పుడొచ్చిన, ఆ కాస్త కష్టానికే తలొంచేస్తే ఎలా?

సృష్టిలో చలనం ఉన్నది ఏదీ ఆగిపోకూడదు,

పారే నది, వీచే గాలి, ఊగే చెట్టు, ఉదయించే సూర్యుడు, అనుకున్నది సాధించాలని నీలో కసికసిగా ప్రవహిస్తుందే ఆ నెత్తురుతో సహా…, ఏదీ ఏది ఆగిపోడానికి వీల్లేదు!

లే! బయలుదేరు!

నిన్ను కదలనివ్వకుండా చేసిన ఆ మానసిక బాధల సంకెళ్ళను తెంచేసుకో,

పడ్డ చోటు నుండే పరుగు మొదలుపెట్టు!

నువ్వు పడుకునే పరుపు… నిన్ను చీదరించుకోకముందే బద్దకాన్ని వదిలేయ్,

నీ అద్దం…. నిన్ను ప్రశ్నించకముందే సమాధానం వెతుక్కో,

నీ నీడ నిన్నువదిలేయకముందే వెలుగులోకి వచ్చేయ్,

మళ్ళీ చెప్తున్నా…

కన్నీళ్ళు కారిస్తే కాదు! చెమట చుక్కని చిందిస్తేనే చరిత్రను రాయగలవని తెలుసుకో!”

- శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు a.k.a శ్రీశ్రీ (citation needed) (Does citation really matter?)