Appium Parallel Tests

Up to Appium 1.7 release, parallel test execution has always been a painful experience. Without using any commercial device cloud solutions such as SauceLabs, setting up an in-house device cluster for Appium test usually ends up with building a Selenium grid as shown in this picture:

Image for post
Image for post

For each target real or virtual device we want to connect, a dedicate Appium server instance must be created. All Appium server instances need to be linked into a Selenium grid. …


Test av den molnbaserade lösningen Eyes av Applitools.

Varför visuell testning?

Funktionell testning av webbapplikationer med ramverk som Selenium WebDriver och Protractor kan verifiera att din applikation beter sig som förväntat, rent funktionsmässigt. Att data, navigation, länkar och validering etc är korrekta. Det du missar med dessa tester är att verifiera hur din applikation ser ut.

  • Är färger, form, fonter, positioner korrekta?
  • Överlappas någon layout av en komponent (text, widget, bild)?
  • Förändras layouten korrekt beroende på skärmstorlek?
  • Är layouten korrekt cross-browser — cross-platfform?
Image for post
Image for post

Automatiserad visuell testning hjälper dig svara på frågorna ovan. …

About

SetPace

https://www.setpace.se/ - Test Automation, Consultancy, Education

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store